Условия за ползване

Общи условия за ползване на информация и услуги през Интернет сайта на Classical-Bg

 1. Общи понятия
 2. Условия за обслужване
 3. Задължения на потребителя
 4. Конфиденциалност
 5. Сигурност
 6. Прекратяване на достъп
 7. Отговорност за информацията
 8. Други

1. Общи понятия

Уизкоуд ЕООД (УИЗКОУД) e дружество, предлагащо услуги в областта на информационните услуги. УИЗКОУД обслужва сайта на Classical-Bg. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат отношенията между Уизкоуд ЕООД (наричано по-долу за краткост УИЗКОУД) и всяко лице (юридическо или физическо), което посещава Интернет сайта на Classical-Bg (наричано по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ), във връзка с ползване на информация и услуги (наричани по-долу за краткост УСЛУГИТЕ), предоставяни чрез Интернет сайта, собственост на УИЗКОУД (наричани по-долу за краткост САЙТА).

2. Условия за обслужване

С преминаването през който и да е линк (хипервръзка) на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите ОБЩИ УСЛИВИЯ. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. УИЗКОУД не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. При използване УСЛУГИТЕ на УИЗКОУД потребителят се задължава да спазва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

3. Задължения на потребителя

 1. Да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ).
 2. Да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
 3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на Classical-Bg, след като извърши процеса на регистрация. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на полученото потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговото потребителско име и парола.
 4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно Classical-Bg за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността, както и да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (Изход от системата) в края на всяка сесия след използването им.
 5. В случай на загубване (забравяне) на паролата УИЗКОУД ще генерира автоматично нова на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронна поща.
 6. УИЗКОУД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

4. Конфиденциалност

УИЗКОУД се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащите нормативни разпоредби. Приемайки настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от УИЗКОУД по електронен път в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на УИЗКОУД. УИЗКОУД си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

5. Сигурност

ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на Classical-Bg, след като извърши процеса на регистрация. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на полученото потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговото потребителско име и парола. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно Classical-Bg за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността, както и да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (Изход от системата) в края на всяка сесия след използването им. В случай на загубване (забравяне) на паролата УИЗКОУД ще генерира автоматично нова на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронна поща. УИЗКОУД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредите на настоящата точка.

6. Прекратяване на достъп

УИЗКОУД има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените УСЛУГИ, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ с действията си накърнява доброто име на УИЗКОУД, използва текстове с нецензурно или обидно съдържание, нарушава Закона за Авторското Право на Република България, прокламира и разпространява религиозни, верски и/или политически идеи, при установена некоректност на данните, представени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите. В случай, че са налице неправомерни действия по тази точка, УИЗКОУД има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи. В случай на неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и при поискване от компетентните органи по реда, предвиден в действащите нормативни разпоредби на Република България, УИЗКОУД има правото да предоставя цялата налична информация за действията и самоличността на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

7. Отговорност за информацията

УИЗКОУД не носи отговорност в следните случаи:

 • При нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените УСЛУГИ;
 • При загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в резултат от ползване на УСЛУГИТЕ от негова страна, както и за невъзможността да се ползват УСЛУГИТЕ;
 • Па неспособност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да ползва всяка една отделна УСЛУГА;
 • При претенции от трети лица срещу ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с ползването на УСЛУГИТЕ.

8. Други

УИЗКОУД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване. УИЗКОУД си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в СТРАНИЦАТА, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите. УИЗКОУД си запазва правото да изтрие създадено от ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име, ако последното не бъде използвано в продължение на 3 месеца и няма активни услуги.